§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady świadczenia usługi elektronicznej - zamieszczania opinii Użytkowników na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego https://roughradical.com.pl/ , prowadzonego przez „RADICAL POLSKA” Krzysztof Królikowski
 2. Opinię na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego https://roughradical.com.pl/  może dodać każdy Użytkownik serwisu, tj. również Użytkownik, który nie dokonał zakupu produktu w sklepie.
 3. Użytkownik przesyłając do sklepu https://roughradical.com.pl/  opinię o produkcie/ach akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
 4. Opinią Użytkownika jest fragment informacji (wypowiedź) umieszczony przez niego w sklepie https://roughradical.com.pl/  (dalej: Sklep), ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi (dalej: Opinia).
 5. Rezygnacja z usługi zamieszczania Opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika w Sklepie.

§ 2 Zasady publikowania Opinii

 1. Aby Opinia mogła być opublikowana w Sklepie powinna być napisana z zachowaniem obowiązujących zasad.
 2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami Użytkowników.
 3. W celu opublikowania Opinii Użytkownik powinien podać następujące dane, tj.:
  a.ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek,
  b. oznaczenie Użytkownika (imię lub nick),
  c. tytuł Opinii,
  d. treść Opinii
 4. a następnie oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść oraz kliknąć odpowiedni przycisk potwierdzający dodanie Opinii. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.
 5. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji przez zespół ds. e-commerce pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie. Radical Polska jest uprawniony do decydowania o umieszczaniu w Sklepie lub odrzucaniu nadesłanej Opinii w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność wskazana w § 2 ust. 6 Regulaminu. Decyzja o umieszczaniu w Sklepie lub odrzucaniu nadesłanej Opinii następuje w terminie do 5 dni roboczych liczonych od momentu przesłania Opinii przez Użytkownika. Użytkownik ma możliwość ponownego umieszczenia Opinii spełniającej warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie.
 7. Radical Polska zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii, w przypadku gdy:
  a. jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne,
  b. narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  c. zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt,
  d. jest kopią treści Opinii w całości lub części od innych Użytkowników Sklepu, producenta opiniowanego produktu oraz zawiera fragmenty treści z różnych źródeł;
  e. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż https://roughradical.com.pl/ , w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen, zawiera cenę produktów.,
  f. zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  g. nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu,
  h. zawiera treści o charakterze spamu,
  i. jest wyłącznie opisem opiniowanego produktu,
  j. w całości pisana jest wersalikami (wielkimi literami),
  k. dodawana jest wielokrotnie przez tego samego Użytkownika i/lub o tożsamej treści,
  l. jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty,
  m. jest Opinią spełniającą kryteria wskazane w § 5 ust. 4 Regulaminu.
 8. Treści Opinii Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 9. Ocena Użytkowników dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Użytkowników przyznawanych za kluczowe cechy produktu zgodnie z § 2 ust. 3 lit. a Regulaminu. Oceny poszczególnych cech mają jednakową wagę przy wyliczaniu średniej. Średnia nie uwzględnia Opinii, co do których odmówiono publikacji na podstawie kryteriów wskazanych w § 2 ust. 6 lit. a-m Regulaminu.
 10. Możliwość pozostawienia Opinii ogranicza się do umieszczenia tekstu, tj. Użytkownik nie może dodawać m.in. plików graficznych czy multimedialnych.

§ 3 Weryfikacja opinii

 1. Opinii dodawanych przez Użytkowników za pośrednictwem ogólnodostępnego formularza dodawania Opinii widocznego przy poszczególnych produktach sprzedawanych w sklepie https://roughradical.com.pl/  Radical Polska nie weryfikuje pod kątem tego czy Opinia pochodzi od Użytkownika, który używał produktu lub go nabył poza sklepem https://roughradical.com.pl/.

§ 4 Prawa autorskie

 1. Użytkownik udziela Radical Polska nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Radical Polska wszelkich zamieszczonych przez niego w Sklepie Opinii.
 2. W ramach udzielonej licencji Radical Polska otrzymuje prawo do:
  a. rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację
  b. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 3. W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Radical Polska. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia Radical Polska, że Opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.